کولر آبی پرتابل


کولر آبی

کولر آبی دستگاهی است که هوا را از طریق تبخیر آب خنک می کند. خنک کنندگی تبخیری با سیستم های تهویه مطبوع رایج که از چرخه یخچالی جذبی یا چرخه تبخیر-تراکم برای خنک کردن استفاده می کنند تفاوت دارد. خنک کنندگی تبخیر آبی از آنتالپی بزرگ آب برای بخار شدن سود می برد. در تغییر فاز آب مایع به بخار آب، دمای هوای خشک به شدت افت می کند، که از این طریق با انرژی بسیار کمتری نسبت به چرخه های یخچالی هوا را خنک می کند. در شرایط آب و هوایی بسیار خشک، کولر آبی یک مزیت بیشتر هم دارد و آن اینکه با افزودن رطوبت به هوای محیط، موجبات آسایش افراد داخل ساختمان را فراهم می آورد.

نحوه محاسبه ظرفیت کولر آبی

آپارتمان‌هایی که در طبقات وسط قرار دارند و سقف آن در معرض تابش نور آفتاب نیستند :

  • آپارتمان تا 30 متر مربع کولر آبی مشابه ظرفیت 2800
  • آپارتمان تا 70 متر مربع کولر آبی مشابه ظرفیت 3500
  • آپارتمان تا 110 مترمربع کولر آبی مشابه ظرفیت 5000
  • آپارتمان تا 140 مترمربع کولر آبی مشابه ظرفیت 7000

آپارتمان‌هایی که سقف آن مستقیماً در معرض تابش نور شدید آفتاب هستند :

  • آپارتمان تا 20 متر مربع کولر آبی مشابه ظرفیت 2800
  • آپارتمان تا 50 متر مربع کولر آبی مشابه ظرفیت 3500
  • آپارتمان تا 70 متر مربع اکولر آبی مشابه ظرفیت 5000
  • آپارتمان تا 90 متر مربع کولر آبی مشابه ظرفیت  7000


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی